•          Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024

      

      

     Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające krytaria zaznaczone we wniosku:

     1. Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub  wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z uczelni lub szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym.
     2. Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego pieczęcią Urzędu Skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub potwierdzenie złożenia zeznania z pieczęcią Urzędu Skarbowego lub Urzędowe Poświadczenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego inny dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w Chorzowie.
     3. kryterium – na podstawie informacji zawartych we wniosku.
     4. kryterium – na podstawie informacji zawartych we wniosku.
     5. Miejsce zamieszkania- wniosek lub dokument potwierdzający miejsce pracy (jeśli informacja ta nie została zawarta w dokumencie poświadczającym zatrudnienie).
     6. Zaświadczenie wydane przez dyrektora żłobka lub placówki opieki nad dziećmi do lat 3 lub dziennego opiekuna.

      

     Godziny przyjmowania wniosków od 1.03.2023r.

     poniedziałek 6.00 - 17.00 

     wtorek - piątek 6.00-14.00

     Wnioski przyjmuje intendent 

      

      

     Rekrutacja dla dzieci, które chcą uczęszczać do naszego przedszkola od września 2023r. rusza

     27 LUTEGO 2023r. g.8.00

      

     Aby zalogować się do systemu rekrutacyjnego należy wejść na stronę:

      

     https://rekrutacje-chorzow.pzo.edu.pl/switcher-public/index!doDefault.action

      

      

     Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

     https://mojchorzow.pl/i,rekrutacja-do-chorzowskich-przedszkoli-i-szkol,200274,937465.html

      

      

     Zapisy w formie elektronicznej do przedszkola/oddziału zerowego będą trwały od 27 lutego do 10 marca 2023r.

     Można wybrać maksymalnie trzy placówki, pamiętając że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Formularz elektroniczny należy wypełnić w systemie, wydrukować i podpisać. Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza).

     Kryteria rekrutacji

     Kryteria ustawowe określone w art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe:

     1. Wielodzietność rodziny kandydata
     2. Niepełnosprawność kandydata
     3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
     4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
     5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
     6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
     7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

     Kryteria mają jednakową wartość – 100 pkt. każde.

      

     Kryteria lokalne, zawarte w Uchwale Nr XVI/279/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2019r. http://bip.chorzow.eu/add_www/file/u_279.pdf w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów oraz Uchwale Nr XLIV/728/2021 Rady Miasta Chorzów o zmianie Uchwały Nr XVI/279/19 RM Chorzów z dnia 19 grudnia 2019r. http://bip.chorzow.eu/add_www/file/u_728_.pdf:

     1. Dziecko, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych albo rodzic samotnie wychowujący pracuje zawodowo/prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w trybie stacjonarnym – 40 pkt.
     2. Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic mieszka w Chorzowie i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Chorzowie – 20 pkt.
     3. Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, będzie kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej, wskazanej na pierwszej pozycji wniosku o przyjęcie – 15 pkt.
     4. Dziecko. Którego rodzeństwo ubiega się jednocześnie o przyjęcie do tego samego przedszkola, wskazanego na pierwszej pozycji wniosku – 10 pkt.
     5. Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania lub pracy jednego z rodziców – 7 pkt.
     6. Dziecko, które w roku składania wniosku uczęszcza do publicznego żłobka lub placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wpisanej do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, albo pozostaje pod opieką dziennego opiekuna, ujętego w wykazie dziennych opiekunów – 3 pkt.

     Dokumenty potwierdzające kryterium, odpowiednio:

     1. Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub  wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z uczelni lub szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym.
     2. Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego pieczęcią Urzędu Skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub potwierdzenie złożenia zeznania z pieczęcią Urzędu Skarbowego lub Urzędowe Poświadczenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego inny dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w Chorzowie.
     3. kryterium – na podstawie informacji zawartych we wniosku.
     4. kryterium – na podstawie informacji zawartych we wniosku.
     5. Miejsce zamieszkania- wniosek lub dokument potwierdzający miejsce pracy (jeśli informacja ta nie została zawarta w dokumencie poświadczającym zatrudnienie).
     6. Zaświadczenie wydane przez dyrektora żłobka lub placówki opieki nad dziećmi do lat 3 lub dziennego opiekuna.

     Terminy rekrutacji właściwej:

     1. Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  od 27.02.2023, godz.8.00 do 10.03.2023, godz.15.00
     2. Weryfikacja w systemie w Przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym   od 27.02.2023, godz. 8.00 do 24.03.2023.
     3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 29.03.2023, godz. 9.00
     4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia od 29.03.2023, od godz. 9.00  do 12.04.2023, do godz. 15.00
     5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 13.04.2023, godz. 9.00

     Terminy określa Zarządzenie Nr OR. 13 .2023 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 stycznia 2023r.
     https://bip.chorzow.eu/index.php?id=167446606033315441 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Miasto Chorzów, na rok szkolny 2023/2024. 

      

      

      

  • Kontakty

   • Przedszkole nr 8
   • p8@chorzow.eu
   • (+32) 2465091 Godziny otwarcia Przedszkola: 6.00 -17.00
   • ul. Kochanowskiego 18 41-506 Chorzów Poland
   • p8@chorzow.eu
   • 6.00 - 17.00
   • p8_dyrektor@chorzow.eu
   • /przedszkole8chorzow/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych