• Terapia pedagogiczna

    • Ćwiczenia do pracy z dziećmi w ramach Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej

      

     Ćwiczenia usprawniające ruchy mięśni drobnych dłoni:
     - stukanie czubkami palców (naśladowanie gry na fortepianie).
     - malowanie suchym palcem.
     - malowanie pęczkiem waty,
     - modelowanie w glinie i plastelinie (wałkowanie, ugniatanie kul),
     - wyrywanki i naklejanki,
     - nawlekanie koralików, słomek itp.,
     - haftowanie na tekturkach z dziurkami.


     Ćwiczenia grafomotoryczne:
     - kreślenie form kolistych.
     - kreślenie prostych linii łączących wyznaczone punkty.
     - malowanie kredkami konturowych rysunków,
     - kreślenie linii w ograniczonym polu,
     - kopiowanie rysunków,
     - rysowanie szlaczków i wzorów z elementów liter.

      Usprawnienie percepcji wzrokowej na materiale:
     Bezliterowym:
     - rozpoznawanie treści obrazków,
     - dobieranie par jednakowych obrazków (loteryjki, dobieranki),
     - dobieranie części do całego obrazka,
     - układanie obrazków z części - może to być obrazek pocięty
     - dobieranie jednakowych form geometrycznych z części.
     - rysowanie kompozycji geometrycznych za pomocą szablonów.
     - kończenie zaczętych rysunków,
     - rysowanie kompozycji geometrycznych według wzoru,
     - odwzorowanie graficzne szlaków i ornamentów.
     - różnicowanie elementów graficznych i rysunków.
     - odtwarzanie kształtów złożonych przez łączenie punktów lub
     - zamalowywanie specjalnie oznaczonych pól.
     Literowym:
     - wyszukiwanie takich samych liter i ich segregowanie,
     - lepienie z plasteliny lub układanie liter z drutu, sznurka
     - utrwalanie kształtu i położenia liter ze szczególnym uwzględnieniem
     par liter ..w-m' .,n-u' ..b-d' „b-p".
     - wyszukiwanie takich samych sylab i ich segregowanie,
     - wyszukiwanie takich samych wyrazów i ich rozpoznawanie w tekście,
     - rozpoznawanie wyrazów uprzednio eksponowanych,


     Ćwiczenia usprawniające orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni:
     Zabawy na lokalizację i orientację w przestrzeni:
     - zabawa w ,, Zrywanie owoców ", ,, Robot zdalnie sterowany", zabawy dyrygowane przez rodzica, np. sięgnij po owoc po Twojej lewej stronie...
     - kreślenie kształtów graficznych,
     - określanie położenia przestrzennego przedmiotów,
     - określanie położenia przedmiotów względem siebie,
     - chodzenie po dużych, papierowych figurach geometrycznych,
     - porównywanie przedmiotów i obrazków różnej wielkości.
     Zabawy w zapamiętywanie obrazków lub przedmiotów obserwowanych przez pewien czas:
     - gra rysunkowa ,, Wyżej-niżej",
     - odtworzenie linii różnie ukierunkowanych,
     - zabawa w ,, Co się zmieniło ",
     - zabawa ,, W chowanego ",
     - werbalizacja relacji przestrzennej " Ciepło - zimno"


      Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę słuchową według głosek, sylab i wyrazów:
     - wyodrębnienie zdań w mowie, słów w zdaniach i sylab w słowach,
     - podział wyrazów na sylaby.
     - podział wyrazów na sylaby i wyodrębnienie głosek w sylabie oraz rozpoznawanie sylab,
     - tworzenie wyrazów z sylab,
     - czytanie sylab otwartych i tworzenie z nich wyrazów przy zastosowaniu loteryjek obrazkowo-sylabowych,
     - rozpoznawanie i wyodrębnianie głosek i wyrazów,
     - wybieranie obrazków, których nazwy rozpoczynają się od podanej głoski,
     - wydzielanie pierwszej i ostatniej głoski nazwy obrazka,
     - rozpoznawanie samogłosek w wyrazach jednosylabowych,
     - rozpoznawanie głosek wewnątrz wyrazów o różnej liczbie sylab,
     - określanie miejsca położenia w wyrazie rozpoznanej głoski.


     Rozwijanie umiejętności czytania:
     Ćwiczenia utrwalające litery o podobnym obrazie graficznym.
     - czytanie z lukami na zasadzie zakrycia słowa lub obrazka,
     - czytanie wyrazów wizualnie podobnych,
     - czytanie i pisanie pojedynczych liter i sylab,
     - układanie i uzupełnianie zdań,
     - układanie coraz dłuższych zdań do pojedynczych wyrazów,
     - dobieranie zdań do obrazków,
     -czytanie i porządkowanie zdań,
     - czytanie tekstów z częściową przesłoną.
     Usprawnianie poziomu pisania.
     a) Ćwiczenia prawidłowego uchwytu i sposobu trzymania ołówka
     - lepienie kulek z plasteliny,
     - zginanie kulek z papieru,
     - ,,solenie” tzw. Kruszenie i rozsypywanie soli, kaszy, piasku po tacy, przy pomocy drobnych ruchów palców.
     b) Ćwiczenia zdolności do kontrolowania siły nacisku ręki dziecka w trakcie pisania                - kreślenie na tackach z piaskiem, kaszą, malowanie palcami farbą na dużych arkuszach papieru,
     - obrysowywanie konturów rysunków w pozycji stojącej nad stołem, gdy ręka dziecka swobodnie zwisa ku dołowi,
     - wykonanie ćwiczeń graficznych przy użyciu różnych narzędzi: kredy, kredek woskowych, węgla rysunkowego, pędzla, ołówka, długopisu, pióra, mazaków różnej grubości.
     c) Ćwiczenia relaksacyjne- w okresie przerw w ćwiczeniach graficznych
     - zaciskanie pięści i rozwieranie dłoni na przemian wraz z uświadamianiem sobie stanu napięcia mięśniowego i rozluźnienia,
     - zabawy ruchowe tj. pryskanie wodą, otrzepywanie rąk z wody, wytrzepywanie wody z rękawa, otrząsanie się z wody.
     d) Wytwarzanie nawyków ruchowych związanych z kierunkiem pisania
     - kreślenie linii z zachowaniem kierunku ruchu,
     - linie pionowe- od góry ku dołowi,
     - linie poziome- do lewej ku prawej,
     - rysowanie kół- niezgodnie z ruchem wskazówek zegara (podobnie jak literę ,,O”),
     - zaznaczanie kolorowego marginesu na lewo, np. każdej strony zeszytu (ewent. rysowanie np. słoneczka, które wskazuje drogę),
     - rysowanie szlaczków od strony lewej ku prawej,
     - gry i zabawy rysunkowe wymagające zachowania tego kierunku.
     e) Ćwiczenie precyzji ruchów
     - kreślenie różnymi technikami: w powietrzu na tackach z piaskiem i różnymi technikami graficznymi linii (pionowych, poziomych, ukośnych, łamanych) krzywych figur geometrycznych (koło, elipsa),
     - obrysowywanie kształtów geometrycznych, pisanie wyrazów bez odrywania ręki od papieru.
     f) Ćwiczenia współpracy oka i ręki (koordynacja wzrokowo- ruchowa) wg następujących etapów:
     - wypełnianie wykropkowanych linii, obwodzenie konturów rysunków, przekalkowywanie ich przez szkło, kalkę techniczną lub folię, obrysowywanie ich za pomocą szablonów,
     - zamalowywanie rysunku konturowego,
     - zakreskowywanie pól rysunku (liniami pionowymi, poziomymi, ukośnymi, falistymi, zakratkowywanie),
     - wycinanie rysunku,
     - wklejanie do zeszytu.

     Ćwiczenia usprawniające motorykę ogólną:
     a) Zabawy rzutne i zręcznościowe:
     - rzucanie woreczków do celu,
     - rzucanie piłek do siebie,
     - trafianie do ruchomego celu,
     - ćwiczenia na równoważni, w warunkach domowych przechodzenie po lini.
     b) Zabawy stolikowe: „Bierki'„Bilard stołowy"
     c) Zabawy ruchowe: Biegi i skoki, tor przeszkód również z elementami czołgania się.
     Zabawy i ćwiczenia rozluźniające napięcie mięśni przy muzyce klasycznej lub relaksacyjnej, dobrym pomysłem jest czytanie bajek relaksacyjnych, np.

     Dostarczanie jak najwięcej okazji do bogacenia słownictwa i wypowiadania się:
     - układanie opowiadań na dowolny temat
     - układanie opowiadań na temat podany przez rodzica
     - gromadzenie słowników tematycznych - malowanie nowych słów.

      

     * * * * *

      

     Ćwiczenia w ramach zajęć korekcyjno - kompensacyjnych

                 Poniżej znajdują się ćwiczenia mające poprawić funkcjonowanie zaburzonych funkcji,  takich jak: koncentracja, pamięć, spostrzegawczość, umiejętności grafomotoryczne :

     Ćwiczenia poprawiające koncentracje uwagi na danej czynności oraz spostrzegawczość,

     Jak wyglądam?

     Dziecko siada plecami do innej osoby. Teraz kolejno, raz jedna osoba, raz druga, opisuje najdokładniej, jak jest ubrana osoba siedząca za plecami (np. jaki ma kolor bluzki, jaki wzór jest na jej swetrze). Potem odwracają się i sprawdzają, jak im poszło. (ćwiczenie doskonali spostrzegawczość – warunek niezbędny dla koncentracji uwagi)

     Gabinet luster

     Dziecko wychodzi z pokoju. Rodzice wybierają spośród siebie „lidera”, który będzie dyktował bardzo dyskretnie gesty i ruchy, które drugi rodzic musi powtarzać. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie, kto jest liderem. (zabawa kształci spostrzegawczość, panowanie nad emocjami)

     Kot w worku

     Dziecko losuje przedmioty z worka. Nie wyciąga ich tylko opisuje ich wygląd. Pozostali muszą odgadnąć, o czym jest mowa. (ćwiczenie natężenia uwagi przez dziecko losujące, koncentracji i trwałości u odgadujących)

     Co to za przedmiot

     Zasłaniamy dziecku oczy i dajemy mu do rąk dowolny przedmiot, prosty w kształcie, np. łyżeczkę. Dziecko poznaje kształt przedmiotu przez dotyk. Następnie zabieramy przedmiot, odsłaniamy dziecku oczy i polecamy narysować to, co trzymało w rękach. Po wykonaniu rysunku pokazujemy dziecku przedmiot. (przerzutność uwagi)

     Co słyszałeś

     Czytamy /opowiadamy dziecku krótką historyjkę i prosimy o uważne przysłuchiwanie się, np.: „Dzieci zbudowały zamek z piasku, zrobiły mu dwie bramy, trzy wieże, na jednej z nich powiewała chorągiew w kolorze białym i czerwonym. Był piękny słoneczny letni dzień. Dzieci śmiały się, bawiły foremkami, wiaderkami i łopatkami, lepiły kule z piasku. W południe mama zawołała je na obiad. Po deserze, gdy dzieci wróciły do piaskownicy zobaczyły, że połowa zamku jest zburzona. Bardzo się tym zmartwiły i postanowiły szybko odbudować zamek”. Po wysłuchaniu całego opowiadania prosimy dziecko o odpowiedzenie na kilka pytań. (rozwijanie pojemności, trwałości i koncentracji uwagi) Do zadania można użyć słuchowisk dostępnych na kanale youtube.

      

     Wyczaruj z kółek

     Uczestnicy ( dziecko oraz osoby dorosłe )dostają kartki z narysowanymi kółkami. Zadanie polega na narysowaniu jak największej liczby obrazków z wykorzystaniem pojedynczych kółek rozmieszczonych na kartkach. Potem omawiamy obrazki. (koncentracja uwagi, szybkość reakcji, kreatywność)

     Ćwiczenie poprawy pamięci i logicznego myślenia,

     Powtarzanie rytmu – dziecko ma za zadanie wysłuchać rytmu zademonstrowanego przez osobę dorosłą (np. za pomocą dłoni, bębenka, innych przedmiotów dostępnych w domu), a następnie wystukać go samodzielnie.

     Rysowanie kształtów – rysujemy na plecach dziecka figury geometryczne, litery, kształty. Dziecko ma za zadanie odgadnąć co zostało narysowane..

     Układanie klocków według wzoru

     Ćwiczenia oddechowe - wykonywanie prostych ćwiczeń oddechowych inspirowanych jogą dla dzieci lub medytacją.

     Zabawy naśladowcze - proponowanie zabaw polegających na naśladowaniu ruchów (przeciąganie się, kalambury, naśladowanie zwierząt ( dzięki temu dziecko zwiększa świadomość własnego ciała)

     Gry angażujące pamięć, takie jak Memory, które polegają na dobieraniu w pary takich samych obrazków

     Gry logiczne, jak domino (zarówno w wersji klasycznej, jak i obrazkowej); sudoku, krzyżówki; rebusy wymagające rozszyfrowania hasła, zagadki.

     Doskonalenie sprawności manualnej ( grafomotoryka )

                 W osobnym załączniku pdf znajdują się karty pracy „ Wiosenne zwierzęta” Karty należy wydrukować a każdą z nich wykonać łącząc kropki jedną linią. Gotową pracę można pokolorować zwracając uwagę na trzymanie się w liniaturze. Kart jest łącznie osiem.

     PLIK DO POBRANIA --> Grafomotoryka-Wiosenne-Zwierzeta.pdf

      

     Ćwiczenia w ramach terapii pedagogicznej z podziałem na rodzaj zaburzenia.

     Zaburzenia analizy i syntezy wzrokowej

     Kiedy u dziecka zauważymy poniższe objawy:

     – trudności w różnicowaniu kształtów graficznych, zapamiętywaniu i odwzorowywaniu z modelu lub z pamięci,
     – trudności w rozpoznawaniu znaków i przedmiotów zbliżonych wielkością, kształtem,
     – mylenie liter: a-o, m-n, l- f- ł, e-c,
     – mylenie liter o zbliżonym kształcie a różnym położeniu w stosunku do osi pionowej, np. p-g, d-b lub osi poziomej, np. u-n, b-p, d-g,
     – odwracanie kolejności liter w wyrazach, np. pan – nap,
     – opuszczanie drobnych elementów graficznych liter, np. kropki nad i, ogonka przy ą, ę,
     – zapisywanie liter wybiegając poza linie, pismo nierówne, rozchwiane,
     – robienie za dużych lub za małych odstępów między literami

     Zestaw ćwiczeń które pomogą dziecku:

     - ćwiczenia na materiale geometrycznym (figury geometryczne, mozaika geometryczna, tangram),
     – dowolne manipulowanie figurami geometrycznymi,
     – różnicowanie figur geometrycznych pod względem kształtu, barwy, grubości, wielkości.

     - wyszukiwanie figur jednakowych i podobnych. Układanie figur we wzory dowolne i według podanego wzoru,
     – ćwiczenia przy pomocy stempli z figurami geometrycznymi, klocków – budowanie całości z części,
     – ćwiczenia na materiale obrazkowym – układanki obrazkowe, loteryjki i domina, układanie w całość pociętych obrazków, pocztówek; rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów na obrazkach; podział przedmiotów na grupy, np. rośliny, zwierzęta, owoce, warzywa, meble, przybory szkolne (rozwijanie myślenia logicznego, np. mak – do czego należy? do roślin, do kwiatów, do czego nie należy?),
     – ćwiczenia spostrzegania i zapamiętywania. Pokazujemy dziecku obrazek lub przedmiot na kilka sekund i zakrywamy. Pytamy: co było na obrazku? Jakiego koloru były przedmioty? Ile było przedmiotów? Opisz, który był największy, najmniejszy itp. Ćwiczenie dodatkowo doskonali myślenie, wyobraźnię, uwagę i mowę.
     – historyjki obrazkowe – porządkowanie obrazków, zgadywanie i opowiadania, co będzie dalej, opowiadanie zdarzeń,
     – kalkowanie obrazków przez kalkę techniczną,
     – ćwiczenia na materiale literowym, sylabowym, wyrazowym i zdaniowym: rozpoznawanie kształtu liter, wyszukiwanie takich samych liter, dopasowanie litery do obrazka i odwrotnie, tworzenie i czytanie sylab otwartych typu: pa, ba, da, tworzenie z nich wyrazów,
     – dobieranie podpisów do obrazków i czytanie ich,
     – układanie i przekształcanie wyrazów z liter alfabetu ruchomego,
     – uzupełnianie brakujących części wyrazów,
     – rozwiązywanie rebusów, krzyżówek i zagadek w gazetkach dziecięcych np. „Świerszczyk”,
     – wyszukiwanie i zaznaczanie w czasopismach dziecięcych liter na zasadzie: dźwięczna- bezdźwięczna k-g, d-t, lub podobne graficznie: a-c, u-n, w-m, d-b, p-g, m-n, l-t- ł, e-c,

      

     Zaburzenia analizy i syntezy słuchowej

     Kiedy u dziecka zauważymy poniższe objawy:

     – trudności w rozumieniu bardziej skomplikowanych poleceń słownych, lub poleceń dwu składniowych,
     – trudności w zapamiętaniu, powtórzeniu trudnych wyrazów i dłuższych zdań,
     – trudności w dokonywaniu syntezy wyrazu,
     – trudności w czytaniu globalnym całych wyrazów,
     – często mały zasób słów, agramatyzmy, tylko proste zdania w opowiadaniu,
     – zniekształcanie wyrazów w mowie,
     – kłopoty z różnicowaniem „j-i”,
     – trudności w odróżnianiu samogłosek nosowych od „on”, „om”,
     – opuszczanie liter, końcówek wyrazów,
     – zamiana głosek dźwięcznych na bezdźwięczne- b-p, d-t,
     – zamiana syczących na szumiące lub ciszące, np. s- sz, ś,
     – trudności w nauce języków obcych,
     – trudności w nauce wierszy, ciągów rytmicznych, zapamiętywaniu ciągów słownych (łatwiej się uczą mając ilustracje przed oczami).

     Zestaw ćwiczeń które pomogą dziecku:

     – wysłuchiwanie i wymawianie głosek na początku wyrazu (nagłos),
     – wysłuchiwanie i wymawianie głosek na końcu wyrazu (wygłos),
     – wysłuchiwanie i wymawianie w środku wyrazu (śródgłos),
     – zabawy w słowa: wymyślanie wyrazów na określoną głoskę, szukanie do nich rymu
     – gra słowna państwa-miasta – wyszukiwanie słów na określona głoskę w odpowiednich kategoriach np. imię, rzecz, roślina, zwierzę,
     – zabawy i gry rytmiczne – wystukiwanie rytmu, odgadywanie jaka to melodia na podstawie wysłuchanego rytmu, próby komponowania melodii do zdań,
     – bogacenie słownika biernego i czynnego poprzez opowiadania, opisy, rozmowy
     – nauka wierszy na pamięć, nauka fragmentów prozy,
     – zapamiętywanie ciągów literowych (alfabet) lub określonych nazw np. miesięcy w połączeniu z rytmem lub melodia,
     – ćwiczenia graficzno - ortograficzne – rodzic wymawia słowo, dziecko dokonuje analizy głoskowej, omawiamy z dzieckiem trudności, a następnie dziecko zapisuje wyraz jeśli poznał już litery,

      

     Opóźnienia rozwoju ruchowego

     Kiedy u dziecka zauważymy poniższe objawy:

     – na początku niechęć do czynności i zabaw ruchowych,
     – nadmierna męczliwość,
     – nadmierne bądź za małe napięcie mięśniowe (mała precyzja ruchów), kurczowe trzymanie ołówka, silne przyciskanie, częste współruchy (języka, dłoni),
     – zaburzona szybkość ruchów, np. dłoni, palców, trudności w majsterkowaniu, wycinaniu, nawlekaniu zapinaniu guzików, zawiązywaniu sznurówek,
     – niewłaściwa koordynacja wzrokowo-ruchowa, trudności w rysowaniu, pisaniu (brzydkie pismo, brak połączeń między literami, zmiana wielkości i kąta nachylenia pisma, wolne tempo pisania, niestaranne prace, kleksy, pogięte kartki, liczne skreślenia i poprawki),
     – trudności w szybkości czytania na skutek powolnych ruchów gałek ocznych,

     Zestaw ćwiczeń które pomogą dziecku:

     a) usprawniające całe ciało

     – gimnastyka, pływanie, uprawianie sportu,
     – zachęcanie do udziału w grach i zabawach ruchowych – jazda na rowerze, skoki przez skakankę itp.,
     – pilnowanie, by dziecko nie spędzało więcej niż 2 godziny w ciągu dnia przed telewizorem i komputerem,
     – wykorzystywanie zabaw ruchowych do utrwalania schematu ciała i orientacji przestrzennej: lewa – prawa, góra – dół, w prawo – w lewo.

     b) usprawniające manualnie

     – ćwiczenia ogólne usprawniające ruchy rąk z wykorzystaniem jak największej liczby technik plastycznych,
     – ćwiczenia graficzne ukierunkowane na doskonalenie pisma – szlaczki, wzory,
     – ćwiczenia i zabawy zwalniające napięcie stawowo-mięśniowe:
     * płynne ruchy ramion (naśladowanie lotu ptaków, marsz w wysokiej trawie, drzewa na wietrze),
     * zabawy zręcznościowe (rzuty do celu, popychanie piłek lekarskich, rzucanie piłki w parach, ćwiczenia na równoważni, zabawy stolikowe jak pchełki, bierki, bilard stołowy),
     * zabawy na orientację w przestrzeni i lateralizację.
     – ćwiczenia ruchliwości palców i sprawności czubków palców,
     – lepienie z gliny, plasteliny,
     – gra na instrumentach, pisanie na klawiaturze komputerowej lub maszynie, wycinanki, wydzieranki, nawlekanie korali,
     – malowanie palcami na dużym formacie
     – ugniatanie kul jedną ręką (z bibuły, gazety)
     – kalkowanie wzorów,
     – swobodne projektowanie ozdobnych szlaczków malowanych grubym pędzlem na dużej powierzchni
     – wypełnianie kolorowanek oraz wzorów wykonanych stemplami,
     – wycinanie różnych wzorów wcześniej malowanych
     – wydzieranie z papieru różnych postaci,
     – zamalowywanie dużych płaszczyzn.

      

     Zaburzenia orientacji przestrzennej

     Kiedy u dziecka zauważymy poniższe objawy:

     – słabe rozumienie określeń słownych, dotyczących stosunków przestrzennych, przyimki (w, za, nad, pod, obok, przed…),
     – rysunki o niskim poziomie graficznym, mała ilość szczegółów, złe rozplanowanie przedmiotów,
     – nie mieszczenie się w liniaturze, częste wybieranie złych linijek
     – mylenie kierunku zapisu (pismo lustrzane)
     – mylenie liter o podobnym położeniu w stosunku do osi poziomej i pionowej p-g, d-b, u-n, g-b, dotyczy to także czytania i pisania.
     – trudności w opanowaniu pojęć dotyczących rozróżniania kierunków, pór roku, miesięcy, pór dnia, dni tygodnia
     – trudności w nauce geometrii, rozpoznawaniu figur geometrycznych,

     Zestaw ćwiczeń które pomogą dziecku:

     – określanie położenia poszczególnych przedmiotów w przestrzeni, na obrazku,
     – rysowanie przedmiotów w odpowiednim położeniu:
     * dorysuj pod oknem ławkę
     * obok drzewa dorysuj chmurkę itd.
     – udzielanie słownej odpowiedzi na pytania dotyczące otaczającej rzeczywistości lub sytuacji przedstawionej na rysunku:
     * obok czego stoi krzesło?
     * w którym rogu narysowano słońce?
     * co jest w prawym dolnym rogu?
     – Kolorowanie obrazka według instrukcji , np.:
     * pola oznaczone kółkiem zamaluj na czerwono,
     * pola z wynikiem 25 pokoloruj na niebiesko.
     – Utrwalanie rozróżniania stron ciała:
     * pokaż prawą rękę, lewą nogę, prawe ucho,
     * podnieś lewą nogę, schowaj piłkę do lewej kieszeni,
     * narysuj kreskę po prawej stronie kartki itp.
     – śledzenie wzrokiem przedmiotów poruszanych przez rodzica,
     – śledzenie linii na obrazku tzw. plątaninki,
     – układanie konstrukcji z klocków np. lego,
     – kreślenie kształtów graficznych w powietrzu,
     – rysowanie z zachowaniem kierunku od prawej do lewej szlaczków i kształtów literopodobnych.

     Proponowana literatura dla rodziców chcących zgłębić wiedzę na temat zaburzeń dziecka:

     • E. Chmielewska „Zabawy logopedyczne i nie tylko – poradnik dla nauczycieli i rodziców”Wydawnictwo Mac 1996 :

     • M.Bogdanowicz „Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania wg Tymichowej dla klas 0-3”
     • H. Tymichowa „Ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową ręki”
     • M. Barańska „Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci 6 – 9 letnich”
     • R.Z. Rutkowska „Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci w wieku 10-12 lat”
     • M. Bogdanowicz „Trudne litery b, d, g, p”
     • Tońska –Szyfelnbein „Chodzą słuchy, czyli ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum”
     • E. Szymankiewicz „Dyslektyczne ucho – Zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój percepcji słuchowej nie tylko dla uczniów z dysleksją”
     • A. Małasiewicz „Ćwiczenia dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej z zaburzoną percepcją wzrokową”
     • A.Małasiewicz „Trenuj wzrok – ćwiczenia dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjalistów i licealistów z zaburzoną percepcją”
     • M. Frostig, D. Horne „Wzory i obrazki. Program rozwijający percepcję wzrokową”
     • Z. Handzel „Dyktanda graficzne”
     • A.Jaglarz „Ćwiczę koncentrację”
     • A.Jurek „Skoncentruj się – zestaw ćwiczeń dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych”
     • M. Koc „ Zabawy w edukacji elementarnej – 105 zabaw z wykorzystaniem prostych przedmiotów”

      

     Zabawy ruchowe według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

     Ćwiczenia kształtujące świadomość osoby, schemat ciała i przestrzeni.

      

     1. „ Co gdzie mam” - podczas siedzenia w kręgu, dotykamy    wymienionych części ciała.
     2. „ Plażowanie” - dziecko leży na brzuszku, podpierając się na rękach, wymachuje nogami, raz jedną, raz drugą, później obiema naraz.
     3. „ Pływanie na plecach” - dziecko leży na plecach, wymachuje rękami i nogami naśladując pływanie.
     4. „ Powitanie części ciała” - najpierw dotykamy poszczególnych części ciała do słów „ witamy...” następnie wykonujemy gesty powitalne np. rączki machają, oczka mrugają, paluszki stukają, noski wąchają, uszy słuchają, ząbki się szczerzą, szyja się kręci, nogi tuptają.
     5. „ Jedziemy do przedszkola” - dzieci przesuwają się na pupach po podłodze do przodu, najpierw w pojedynkę, później w parach a następnie wszyscy razem, robiąc długi pociąg i śpiewając piosenkę „ Jedzie pociąg”
     6. Wierszyk „ Co gdzie mamy”

     To są moje rączki 9 wyciągamy ręce   przed siebie )

     To są moje nóżki ( naprzemiennie pokazujemy swoje nogi)

     Tu mamy ramiona ( wskazujemy dłońmi swoje ramiona)

     A tu mamy brzuszki ( poklepujemy się po brzuchu)

     To oko, to nosek ( wskazujemy palcem części ciała)

     To uśmiech ( uśmiechamy się)

     To minka ( robimy dowolną minkę)

     A to moja czuprynka ( dłońmi poprawiamy włosy)

     Tak się każdy wita ( podajemy sobie dłonie)

     Tak się każdy kłania ( kłaniamy się)

     1. Masażyk

     Oto moja buzia ( 2x głaszczemy od podbródka do skroni)

     czoło do głaskania ( masujemy czoło)

     oczy do patrzenia ( głaszczemy dookoła oczu)

     nos do wąchania ( głaszczemy nos kciukiem i palcem od czubka do nasady )

     usta do jedzenia ( ugniatamy okolice ust)

     usta do mówienia ( jak wyżej )

     uszy do słuchania ( głaszczemy uszy)

     policzki lubią być głaskane ( głaszczemy policzki)

     policzki lubią być oklepywane ( klepiemy policzki)

     to jest moja szyja ( kołysanie  głową trzymając szyję)

     dobrze się spisuje ( jak wyżej )

     dźwiga moją głowę, więc dobrze pracuje ( ruchy krążenia głową)

     to jest moja głowa ( obracamy głowę w prawo i lewo )

     na niej moje włosy ( delikatnie pociągamy włosy )

     moje włosy lubią być głaskane ( głaszczemy włosy )

     moje włosy lubią być czesane ( czeszemy palcami)

     moje włosy lubią być układane ( układamy włosy )

     1. „ Pada deszczyk” - nasze paluszki zamieniają się w krople deszczu i spadają nam na głowę, na szyję, na plecy, na brzuszek, na nogi, na nóżki itd.
     2. „ Poszukiwanie” - gdzie mamy rękę, ręka szuka głowy, szyi, pleców, brzuszka, nóżek, buzi, brody, czoła, włosów.
     3. „ Kotek chodzi” - dzieci poruszają się po całym dywanie, pomieszczeniu do przodu, tyłu, wkoło na czworaka
     4. „ Bocian” - naśladowanie ruchów bociana, chodzenie z wysokim podnoszeniem nóg, stanie na jednej nodze, klekotanie, bieganie z rozłożonymi na boki rękoma.
     Zabawy rozwijające percepcje wzrokowá
     1. Układanie figur, kształtów, szeregów
     •	układanie wg wzoru (musimy przygotować wcześniej dwa komplety kolorowych figur np., wyciętych z kartonu). Układamy przed dzieckiem wzór ze „swojego” kompletu, np. czerwony trójkąt - żółte koło - niebieski kwadrat – czerwony kwadrat itd., następnie dziecko musi ułożyć taki sam wzór jak nasz;
     •	układanie z pamięci (układamy wzór, prezentujemy go dziecku przez pewien czas, np. 20 sekund i prosimy, aby uważnie się przyjrzało i postarało zapamiętać. Następnie składamy wzór, a dziecko odtwarza go z pamięci (wykorzystując do tego figury ze swojego kompletu).
     2. Składanie pociętych obrazków
     •	wg wzoru (np. przecięte na kilka części dwie identyczne kartki pocztowe – rodzic układa swoją jako wzór, a następnie to samo robi dziecko)
     •	bez wzoru (można tu wykorzystać różne obrazki, pocztówki, zdjęcia – pocięte na kawałki)

     3. Uzupełnianie braków na obrazkach
     Można w tym celu wykorzystać gotowe obrazki dostępne w Internecie, na których brakuje pewnych części – zadaniem dziecka jest rozpoznanie i nazwanie brakujących części/przedmiotów (np. brak nosa w rysunku twarzy).

     4.Wyodrębnianie różnic miedzy obrazkami
     Można wykorzystać obrazki dostępne 
w dziecięcych gazetkach (zadaniem dziecka jest znaleźć różnice między obrazkami – ich ilość jest zazwyczaj określona, np. 5 różnic)
     5. Różnicowanie położenia figur/elementów w przestrzeni
     Co jest blisko a co daleko? (np. podczas spaceru)
     6. Wzrokowe rozpoznawanie kierunku ułożenia strzałek
     Wcześniej warto narysować na kartce kilkanaście strzałek w różnym kierunku, kształtowanie pojęć kierunku w górę, w dół, w prawo, w lewo, skośnie w lewy górny róg, skośnie w prawy dolny róg, itd. („pokaż mi te strzałki, które są skierowane w prawą stronę”)
     7. Układanie obrazków po lewej i po prawej stronie
     Przy wykorzystaniu stołu/biurka/kartki (można poprowadzić umowną granicę, np. położyć długą linijkę na środku biurka i poprosić dziecko aby po lewej stronie ułożyło, np. czerwone klocki a po prawej zielone) 

     8. Dobieranie wyrazów do obrazków
     Rodzic przygotowuje kilka obrazków, na których są np. sprzęty domowe, zwierzęta, zawody (ważne aby na obrazku był jeden element) a następnie podpisy (nazwy tych przedmiotów). Zadaniem dziecka jest właściwe przyporządkowanie nazwy do obrazka.
     9. Układanie puzzli
     Najpierw z dużych puzzli, potem z coraz mniejszych (stopniowo zwiększamy również liczbę elementów).
     10. Przerysowanie prostych figur i kształtów (koło, trójkąt)
     Najpierw w oparciu 
o prezentowany wzór, potem z pamięci – prezentujemy wzór przez kilka sekund potem chowamy go i dziecko rysuje z pamięci (ćwiczenie to rozwija również pamięć wzrokową bezpośrednią).
     11. Opisywanie obrazków
     Analiza tego, co się na nich dzieje, kto jest na obrazku, co robią osoby na danym obrazku (obrazki z książek, dziecięcych gazet).
     12. Wyszukiwanie elementów na obrazku lub w otoczeniu
     Według nazwy („czy jest na tym obrazku jakieś zwierzę?”, „pokaż mi na tym zdjęciu wszystkie dzieci, które mają czapki”) lub według położenia („pokaż mi coś, co leży na stole”, „pokaż, które zwierzęta na tym obrazku stoją na łące”)
     13. Opisywanie otaczającej rzeczywistości 
     Wspólne obserwowanie prostych zdarzeń, czynności, a następnie opisywanie ich przez dziecko (np. podczas spacerów, patrzenia przez okno).
     14. Gra w domino
     Zarówno obrazkowe, jak i literowe, można zrobić samemu w domu.
     15. Ćwiczenia pamięci wzrokowej 
     Pokazujemy dziecku obrazek na kilka sekund 
i zakrywamy. Następnie pytamy: co było na obrazku? Ile było np. lalek, samochodów itp.?
     Należy pamiętać, aby proponowane przez nas zadania były dla dziecka przyjemnością i okazją do miłego spędzenia czasu z rodzicami. Przy okazji ćwiczeń, które doskonalą percepcję wzrokową można nie tylko zapomnieć o nudzie (np. licząc żółte samochody, które widzimy za oknem), ale przede wszystkim dobrze się bawić i pogłębiać swoje relacje z dzieckiem (np. układając razem z nim puzzle ze 100 elementów).

      

     Pliki do pobrania:

     kolorowanka-wies-1.pdf / zad.-mat.-wies-2.pdf / zadmat-wies.pdf / Grafomotoryka_-_Wiosenne_Zwierzeta.pdf

     Ćwiczenia w ramach Terapii pedagogicznej dostosowane do pracy z dzieckiem w domu

     Ćwiczenia usprawniające motorykę ogólną:
     a) Zabawy rzutne i zręcznościowe:
     - rzucanie woreczków do celu,
     - rzucanie piłek do siebie,
     - trafianie do ruchomego celu,
     - ćwiczenia na równoważni, w warunkach domowych przechodzenie po lini.
     b) Zabawy stolikowe: „Bierki'„Bilard stołowy"
     c) Zabawy ruchowe: Biegi i skoki, tor przeszkód również z elementami czołgania się.
     Zabawy i ćwiczenia rozluźniające napięcie mięśni przy muzyce klasycznej lub relaksacyjnej, dobrym pomysłem jest czytanie bajek relaksacyjnych, np.

     Bajka relaksacyjna nr 1 Kotek w bajkowym ogrodzie

                 Mały kotek samotnie wracał ze szkoły. Ciągnął łapkę za łapką wolno, jakby ospale. Był smutny, nic go nie cieszyło, czuł się bardzo nieswojo. Niechętnie prychał na inne przechodzące obok zwierzęta. Nagle nadleciał malutki motylek i nad samym nosem kotka zrobił okrążenia, jedno, drugie, trzecie. Chyba mi się przygląda – pomyślał kotek i łapką próbował odgonić motylka. Ale ten wcale nie odlatywał, tylko krążył, krążył i jak samolot kreślił znaki w powietrzu. Kotek patrzył i patrzył, jak zaczarowany, w piękny lot motyla. A ten wzbił się wyżej, jakby chciał dolecieć do słońca, i nagle znikł mu z oczu za wysokim ogrodzeniem. Zaciekawiony kotek zbliżył się do płotu, wdrapał się po deskach i znalazł się w ogrodzie. Rozejrzał się dookoła. Było tam tak pięknie, rosły wysokie owocowe drzewa sięgające koronami do nieba, a małe krzaczki, jakby przy nich przycupnięte, trzymały się ich jak maminej spódnicy. Rosły też kolorowe kwiaty, które jak dywan pokrywały cały ogród. Kotek poczuł zapach ziemi, kwiatów, krzewów i drzew. Pociągnął mocno noskiem i zapach jak fala, jakby ramionami, objął go. Kotek położył się na trawie i oddychał miarowo, równo i spokojnie. Przetarł oczy, podłożył łapki pod głowę, wyciągnął całe ciałko, było mu bardzo wygodnie. Leżał teraz i odpoczywał. Poczuł senność. Słonko wysyłało swe promyki na ziemię, by pogłaskały każdy kwiatek, każdy listek i każdą roślinkę. Kotek poczuł przyjemny dotyk ciepłych promieni. Zamknął oczy. A promyczki jeden po drugim głaskały go, przyjemnie ogrzewając. Po chwili pojawił się delikatny wiaterek, który kołysał listki i gałęzie, jakby do snu. Pochylił się nad kotkiem i też go kołysał, trzymając w swoich ramionach. Kotek poczuł, jak wiaterek przesuwając się teraz po nim od głowy do łap, do pazurków samych, z wolna uwalnia go od smutków,  i jeszcze raz, i jeszcze delikatnie przesuwając się od głowy w dół ciałka, zabiera z sobą całe niezadowolenie. Kotek poczuł się tak dobrze, poczuł się spokojny, jakby obmyty ze wszystkich swoich dużych i małych zmartwień. Otworzył wolno oczka i popatrzył na chmurki, które płynęły po niebie, nie spiesząc się, leniwie, nie przeganiając się, zgodnie. Płynęły i płynęły, a wiatr wolno je popychał. Kotkowi było tak dobrze. Nagle jedna mała kropelka spadła mu na nos. Co to ? - zdziwił się. Rozejrzał się dookoła i zobaczył, jak kwiatki wyciągają swoje małe główki do kropli deszczu, zupełnie jak on pyszczek do miseczki z mlekiem. Usiadł na trawie. Przeciągnął się. Kropelki deszczu wolno, lecz miarowo spadały na spragnione roślinki. Wraz z tym delikatnym deszczem wróciła mu siła. Wstał, otrząsnął futerko, uśmiechnął się do siebie zadowolony. Pora iść do domu - pomyślał. Ale dziwną przeżyłem przygodę w tym ogrodzie, gdzie przyprowadził mnie motylek. Wrócę tu jeszcze - obiecał sobie - tu jest tak pięknie i spokojnie. Wyprężył się do skoku i jednym zamachem przeskoczył płot. Radośnie machając ogonem, wracał do domu.

     Bajka relaksacyjna nr 2 Przygoda niedźwiadka

                 Mały niedźwiadek szedł wolno przez las. Czuł ogarniające go zmęczenie, nóżki zrobiły się jakieś ciężkie i nie chciały odrywać się od ziemi. Rozglądał się dookoła, szukając miejsca do odpoczynku. Drzewa rosły tutaj rzadziej, słońce coraz swobodniej przeciskało się przez konary drzew, oświetlając wszystko dookoła. Chyba niedaleko jest jakaś polanka, tam sobie odpocznę - pomyślał miś. I rzeczywiście, po chwili jego oczom ukazała się mała łączka otoczona ze wszystkich stron drzewami. Stanął na jej skraju i znieruchomiał z zachwytu: niskie krzewy, trawa, kwiaty jak kolorowy dywan rozkładały się u jego stóp. Na środku łączki zajączki, króliczki, ba, nawet myszki wygrzewały się w promieniach słońca. Spojrzał na niebo. Było bezchmurne, słońce jakby wiedziało, że zwierzęta oczekują na jego promienie, bo świeciło bardzo mocno. Miś wystawił pyszczek do słońca i poczuł, jak przyjemne ciepło obejmuje najpierw jego głowę, a potem całe ciało. Usłyszał lekki szum wiatru i brzęczenie owadów, które unosiły się nad kwiatami. Głęboko odetchnął. W nos wkręcał się delikatny zapach trawy i kwiatów. Tutaj jest wspaniałe miejsce do odpoczynku - pomyślał, po czym położył się wygodnie na trawie, jak na kocyku, łapki podłożył sobie pod głowę. Zamknął oczy. Odpoczywał. Oddychał miarowo i spokojnie. Zrobił głęboki wdech, wciągnął powietrze przez nos, a po chwili wypuścił je. Powtórzył to jeszcze raz. Czuł, jak z każdym wydechem pozbywa się zmęczenia. Był teraz przyjemnie rozluźniony, poczuł się ciężki i bezwładny. Jego głowa, brzuszek i nóżki były jak z ołowiu. Wtulił się w trawkę jak w kołderkę. Było mu bardzo wygodnie. Oddychał równo i miarowo, jego klatka piersiowa spokojnie w rytm wdechu i wydechu unosiła się i opadała, tak jak fale morskie, kiedy wolno i leniwie przybijają do brzegu. Poczuł się teraz tak dobrze ! Delikatny wiaterek przesuwał się po całym jego ciele, rozpoczynając od czubka głowy aż po koniuszki łapek, zabierając z niego zmęczenie i napięcie. Robił to raz i drugi, powtarzał wiele razy. Promienie słońca przyjemnie ogrzewały. Miś odpoczywał. Po chwili zasnął, a razem z nim zajączki, króliczki i nawet małe myszki. Zrobiło się tak cicho, że nie słychać było nawet brzęczenia pszczół. Słońce wolno szło po niebie. Nagle, nie wiadomo skąd, pojawiły się małe chmurki, rozpoczęły zabawę w chowanego, biegały po całym niebie, zagradzały drogę promyczkom, które płynęły na ziemię. Wiatr zaczął silniej dmuchać, łączka budziła się ze snu. Zabrzęczały pszczółki, które znowu zabrały się do zbierania miodu z kwiatów, ptaszki rozpoczęły swe trele, a motyle rozpościerając skrzydełka, unosiły się nad roślinkami. Wtem jeden z nich, taki najmniejszy motylek usiadł na nosku niedźwiadka i w rezultacie niechcący go przebudził. Miś leniwie otworzył oczy. Przetarł je łapkami. Ziewnął raz i drugi, przeciągnął się. Wiaterek tymczasem nagle zawirował, zatańczył i chłodnym powietrzem orzeźwił go. Najpierw dotknął jego łap. Wniknęła w nie ożywcza siła, miś poczuł, jakby zanurzył je w chłodnym strumyku. Ten przyjemny, orzeźwiający dotyk przenikał coraz wyżej i wyżej, jak prysznic ogarnął ciało, dając energię, przepełniając siłą. Miś łapkami, główką, nóżkami. Wstał, otrzepał futerko, poczuł się odprężony i wypoczęty. Wiaterek wzmagał się, coraz silniej, tańcząc po łące i zachęcając wszystkich do zabawy. W jego rytm pochylały się trawy, kwiatki, a nawet krzewy ruszały swymi gałązkami jak ramionami. Cudownie wypocząłem - pomyślał miś. - Jutro na pewno tutaj powrócę, ale teraz już pora wracać do domu. Czeka tam przecież na mnie mama i przepyszny podwieczorek. W tym momencie pogłaskał się po brzuszku i ruszył energicznie, podskakując w rytm podmuchów, w kierunku swego domu.

      

     Ćwiczenia usprawniające ruchy mięśni drobnych dłoni:
     - stukanie czubkami palców (naśladowanie gry na fortepianie).
     - malowanie suchym palcem.
     - malowanie pęczkiem waty,
     - modelowanie w glinie i plastelinie (wałkowanie, ugniatanie kul),
     - wyrywanki i naklejanki,
     - nawlekanie koralików, słomek itp.,
     - haftowanie na tekturkach z dziurkami.


     Ćwiczenia grafomotoryczne:
     - kreślenie form kolistych.
     - kreślenie prostych linii łączących wyznaczone punkty.
     - malowanie kredkami konturowych rysunków,
     - kreślenie linii w ograniczonym polu,
     - kopiowanie rysunków,
     - rysowanie szlaczków i wzorów z elementów liter.

      Usprawnienie percepcji wzrokowej na materiale:
     Bezliterowym:

     - rozpoznawanie treści obrazków,
     - dobieranie par jednakowych obrazków (loteryjki, dobieranki),
     - dobieranie części do całego obrazka,
     - układanie obrazków z części - może to być obrazek pocięty
     - dobieranie jednakowych form geometrycznych z części.
     - rysowanie kompozycji geometrycznych za pomocą szablonów.
     - kończenie zaczętych rysunków,
     - rysowanie kompozycji geometrycznych według wzoru,
     - odwzorowanie graficzne szlaków i ornamentów.
     - różnicowanie elementów graficznych i rysunków.
     - odtwarzanie kształtów złożonych przez łączenie punktów lub
     - zamalowywanie specjalnie oznaczonych pól.
     Literowym:
     - wyszukiwanie takich samych liter i ich segregowanie,
     - lepienie z plasteliny lub układanie liter z drutu, sznurka
     - utrwalanie kształtu i położenia liter ze szczególnym uwzględnieniem
     par liter ..w-m' .,n-u' ..b-d' „b-p".
     - wyszukiwanie takich samych sylab i ich segregowanie,
     - wyszukiwanie takich samych wyrazów i ich rozpoznawanie w tekście,
     - rozpoznawanie wyrazów uprzednio eksponowanych,


     Ćwiczenia usprawniające orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni:
     Zabawy na lokalizację i orientację w przestrzeni:
     - zabawa w ,, Zrywanie owoców ", ,, Robot zdalnie sterowany", zabawy dyrygowane przez rodzica, np. sięgnij po owoc po Twojej lewej stronie...
     - kreślenie kształtów graficznych,
     - określanie położenia przestrzennego przedmiotów,
     - określanie położenia przedmiotów względem siebie,
     - chodzenie po dużych, papierowych figurach geometrycznych,
     - porównywanie przedmiotów i obrazków różnej wielkości.
     Zabawy w zapamiętywanie obrazków lub przedmiotów obserwowanych przez pewien czas:
     - gra rysunkowa ,, Wyżej-niżej",
     - odtworzenie linii różnie ukierunkowanych,
     - zabawa w ,, Co się zmieniło ",
     - zabawa ,, W chowanego ",
     - werbalizacja relacji przestrzennej " Ciepło - zimno"


      Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę słuchową według głosek, sylab i wyrazów:
     - wyodrębnienie zdań w mowie, słów w zdaniach i sylab w słowach,
     - podział wyrazów na sylaby.
     - podział wyrazów na sylaby i wyodrębnienie głosek w sylabie oraz rozpoznawanie sylab,
     - tworzenie wyrazów z sylab,
     - czytanie sylab otwartych i tworzenie z nich wyrazów przy zastosowaniu loteryjek obrazkowo-sylabowych,
     - rozpoznawanie i wyodrębnianie głosek i wyrazów,
     - wybieranie obrazków, których nazwy rozpoczynają się od podanej głoski,
     - wydzielanie pierwszej i ostatniej głoski nazwy obrazka,
     - rozpoznawanie samogłosek w wyrazach jednosylabowych,
     - rozpoznawanie głosek wewnątrz wyrazów o różnej liczbie sylab,
     - określanie miejsca położenia w wyrazie rozpoznanej głoski.


     Rozwijanie umiejętności czytania:
     Ćwiczenia utrwalające litery o podobnym obrazie graficznym.

     - czytanie z lukami na zasadzie zakrycia słowa lub obrazka,
     - czytanie wyrazów wizualnie podobnych,
     - czytanie i pisanie pojedynczych liter i sylab,
     - układanie i uzupełnianie zdań,
     - układanie coraz dłuższych zdań do pojedynczych wyrazów,
     - dobieranie zdań do obrazków,
     -czytanie i porządkowanie zdań,
     - czytanie tekstów z częściową przesłoną.
     Usprawnianie poziomu pisania.
     a) Ćwiczenia prawidłowego uchwytu i sposobu trzymania ołówka
     - lepienie kulek z plasteliny,
     - zginanie kulek z papieru,
     - ,,solenie” tzw. Kruszenie i rozsypywanie soli, kaszy, piasku po tacy, przy pomocy drobnych ruchów palców.
     b) Ćwiczenia zdolności do kontrolowania siły nacisku ręki dziecka w trakcie pisania                - kreślenie na tackach z piaskiem, kaszą, malowanie palcami farbą na dużych arkuszach papieru,
     - obrysowywanie konturów rysunków w pozycji stojącej nad stołem, gdy ręka dziecka swobodnie zwisa ku dołowi,
     - wykonanie ćwiczeń graficznych przy użyciu różnych narzędzi: kredy, kredek woskowych, węgla rysunkowego, pędzla, ołówka, długopisu, pióra, mazaków różnej grubości.
     c) Ćwiczenia relaksacyjne- w okresie przerw w ćwiczeniach graficznych
     - zaciskanie pięści i rozwieranie dłoni na przemian wraz z uświadamianiem sobie stanu napięcia mięśniowego i rozluźnienia,
     - zabawy ruchowe tj. pryskanie wodą, otrzepywanie rąk z wody, wytrzepywanie wody z rękawa, otrząsanie się z wody.
     d) Wytwarzanie nawyków ruchowych związanych z kierunkiem pisania
     - kreślenie linii z zachowaniem kierunku ruchu,
     - linie pionowe- od góry ku dołowi,
     - linie poziome- do lewej ku prawej,
     - rysowanie kół- niezgodnie z ruchem wskazówek zegara (podobnie jak literę ,,O”),
     - zaznaczanie kolorowego marginesu na lewo, np. każdej strony zeszytu (ewent. rysowanie np. słoneczka, które wskazuje drogę),
     - rysowanie szlaczków od strony lewej ku prawej,
     - gry i zabawy rysunkowe wymagające zachowania tego kierunku.
     e) Ćwiczenie precyzji ruchów
     - kreślenie różnymi technikami: w powietrzu na tackach z piaskiem i różnymi technikami graficznymi linii (pionowych, poziomych, ukośnych, łamanych) krzywych figur geometrycznych (koło, elipsa),
     - obrysowywanie kształtów geometrycznych, pisanie wyrazów bez odrywania ręki od papieru.
     f) Ćwiczenia współpracy oka i ręki (koordynacja wzrokowo- ruchowa) wg następujących etapów:
     - wypełnianie wykropkowanych linii, obwodzenie konturów rysunków, przekalkowywanie ich przez szkło, kalkę techniczną lub folię, obrysowywanie ich za pomocą szablonów,
     - zamalowywanie rysunku konturowego,
     - zakreskowywanie pól rysunku (liniami pionowymi, poziomymi, ukośnymi, falistymi, zakratkowywanie),
     - wycinanie rysunku,
     - wklejanie do zeszytu.

     Dostarczanie jak najwięcej okazji do bogacenia słownictwa i wypowiadania się:
     - układanie opowiadań na dowolny temat
     - układanie opowiadań na temat podany przez rodzica
     - gromadzenie słowników tematycznych - malowanie nowych słów,
      

                 Przewidywane osiągnięcia
     - umiejętność wypowiadania się w rozwiniętej i logicznej formie,
     - umiejętność dokonywania analizy i syntezy słuchowo- wzrokowej wyrazów i krótkich zdań,
     - zdobycie umiejętności poprawnego czytania,
     - zdolność koncentracji uwagi,
     - rozwój sprawności manualnej i graficznej,
     - rozwój sprawności ruchowej,
     - systematyczność i samodzielność w pracy,
     - umiejętność samooceny.

      

     Przykładowe karty pracy

  • Kontakty

   • Przedszkole nr 8
   • (+32) 2465091 Godziny otwarcia Przedszkola: 6.00 -17.00
   • ul. Kochanowskiego 18 41-506 Chorzów Poland
   • 6.00 - 17.00
   • /przedszkole8chorzow/SkrytkaESP
   • Na podstawie art.37.7 RODO informujemy, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest pan Zdzisław Korzuch, mail:biuro@bitprotect.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych