• Koncepcja pracy przedszkola nr 8 w Chorzowie

    • MOTTO :

     ,,Pomóżmy dzieciom , by kazdy z nich stał sie tym , kim stać się może”

     ,, Powiedz dziecku , że jest dobre , że umie , że potrafi .”

     ,, Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy. ”

     J. Korczak

     WIZJA PRZEDSZKOLA :

     Nasze przedszkole – przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców promującym i wspierającym działania twórcze.

     MISJA PRZEDSZKOLA :

     W naszym przedszkolu dziecko :

     • znajduje możliwości indywidualnego rozwoju
     • rozwija aktywność twórczą
     • zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy
     • czuje sie bezpieczne w życzliwej atmosferze
     • obcuje ze sztuką
     • współdziała w zespole , osiągając umiejętności :
      -komunikowania się z otoczeniem
      -pokonywania stresu
      -wyrażania stanów emocjonalnych

     CELE I ZADANIA:

     1. Zapewnienie dzieciom możliwosci wszestronnego rozwoju i przygotowania ich do codziennego życia .
     2. Stosowanie rożnorodnych metod pracy , które umożliwiają stymulację rozwoju , aktywności i samodzielnosci .
     3. Tworzenie atmosfery bezpieczenstwa i zaufania w środowisku przedszkolnym i rodzinnym .
     4. Promowanie zdrowia i aktywności ruchowej , rozwijanie zamiłowania do uprawiania sportu .
     5. Rozbudzanie zaciekawienia poznawanym światem .
     6. Ksztaltowanie u dzieci odporności emocjonalnej , umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych .
     7. Wprowadzanie dzieci w świat sztuki i rozwijanie umiejętności prezentowania obserwowanej rzeczywistosci , poprzez różne formy ekspresji artystycznej.
     8. Efektywne nauczanie z uwzględnieniem treści zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
     9. Współpraca z rodziną w celu zintegrowania oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych.

     Cele strategiczne :

     1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci
      -indywidualizowanie oddziaływań ; traktowanie dziecka indywidualnie i podmiotowo
      -systematyczne badanie poziomu umiejętności dzieci
      -rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dziecka
      -tworzenie warunków do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi
      -podnoszenie intensywności i skuteczności pracy wyrównawczej
      -wdrażanie dzieci do poszanowania i przestrzegania zasad
      -wzbogacenie wachlarza oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych w zakresie zaburzeń rozwoju psychospołecznego
     2. Promowanie zdrowego stylu życia : zdrowie fizyczne , psychiczne , społeczne.
      -wyrabianie umiejętności zdrowego odżywiania się
      -wyrabianie postaw proekologicznych
      -kształtowanie prawidłowych relacji społecznych
      -wyrabianie nawyków związanych z aktywnością ruchową
      -wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa
      -kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i radzenia sobie z emocjami
      -poszukiwanie nowych możliwości udziału korzystania z instytucji społeczno – kulturalnych
     3. Poszerzanie oferty edukacyjnej przedszkola umożliwiajacej przygotowanie do nauki w szkole dzieci 5 i 6- letnich:
      -program promocji zdrowia psychicznego ,, Przyjaciele Zippiego
      -program profilaktyczny ,,Z Misiem Tulisiem wesoło i bezpiecznie”
      -utorski program edukacji przedszkolnej ,, Zabawa w teatr''
      -program autorski ,, Nauka czytania i pisania dla kazdego przedszkolaka”
      -Wykorzystanie różnych metod pracy:
      -metoda nauczania matematyki E.Gruszczyk – Kolczyńska
      -metoda aktywnego słuchania muzyki wg . Batti Strauss
      -metody aktywne - gimnastyka rytmiczna A.i M . Kniesów
      -gimnastyka twórcza R.Labana
      -gimnastyka twórcza C. Orffa
      -metoda Ruchu Rozwijającego W. Scherborne
      -pedagogika zabawy -Klanza
     4. Wspieranie nauczycieli w kreowaniu wlasnej osobowości zawodowej:
      -pomoc nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie przez doświadczonych pedagogów
      -przedstawianie nauczycielom ofert szkoleniowych nadesłanych przez ośrodki doskonalenia nauuczycieli oraz w ramach harmonogramu współpracy z doradcą metodycznym
      -samokształcenie
      -zdobywanie stopni awansu zawodowego
      -stosowanie nowoczesnych , aktywizujacych metod i form pracy z dziećmi
      -udział nauczycieli w naradach szkoleniowych w ramach WDN
      -poszukiwanie nowych form współpracy z rodzicami
      -aktualizacja wiedzy biomedycznej kadry przedszkola poprzez utrwalanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy .
     5. Unowocześnienie i bogacenie bazy przedszkola niezbędnej do realizacji wyznaczonych zadań
      -bieżące zakupy zabawek i pomocy dydaktycznych
      -budowa placu zabaw
      -wyposażenie sal przedszkolnych w odpowiednie sprzęty
     6. Rozbudzanie świadomości rodziców w zakresie:
      -pojęcia gotowosci ,,przedszkolnej” dziecka
      -potrzeby współpracy przedszkola z domem rodzinnym w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
      -wiedzy prozdrowotnej
      -podkreślenie rangi wychowania przedszkolnego dla zwiększenia szans edukacyjnych dzieci
      -kontaktu ze specjalistami w przypadku problemów rozwojowych i wychowawczych z dzieckiem

     Model absolweta przedszkola Przedszkola nr 8

     Wychowanek naszego przdszkola jest przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami . Jest aktywny , dociekliwy i ambitny , rozumie świat i wartości w nim nagromadzone . Dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną . Posiada wiedzę , umiejętności i sprawności pozwalające mu sprostać wymaganiom stawianym w szkole podstawowej i życiu codziennym.

     Uczy się :

     Zna i wykorzystuje wiedzę o otoczeniu bliższym i dalszym , jest przyjaźnie nastawiony do uczenia się oraz podejmowania wysiłku intelektualnego , dzięki czemu szybko przyswaja nowe wiadomości i umiejętności.

     Myśli :

     Jest rozbudzony w kierunku aktywizowania procesów umysłowych takich jak : spostrzeganie , porównywanie , klasyfikowanie , analiza i synteza, wyciąganie wniosków , uogólnianie.

     Poszukuje :Jest chłonny wiedzy , lubi odkrywać i doświadczać , prezentuje postawę inspiratora własnych odkryć , poszerza swój krag zainteresowań poznawczych .

     Działa :

     Jest twórczy , pomysłowy , kreatywny , cierpliwy , konsekwentny w działaniu , podejmuje się różnych aktywności zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami.

     Współpracuje:

     Potrafi z innymi podejmować się realizacji zadań , przestrzega ustalonych zasad i norm współżycia w grupie .

     Komunikuje się :

     Nawiązuje poprawne kontakty z innymi ludźmi , potrafi wyrażać swoje myśli i potrzeby , umiejętnie kieruje własnymi emocjami .Jest tolerancyjny wobec odmiennych postaw , przekonań .

     Doskonali się :

     Wykazuje się samodzielnością , samooceną , samokontrolą w zakresie doskonalenia i modyfikowania swojego nastawienia do siebie i innych .

  • Kontakty

   • Przedszkole nr 8
   • (+32) 2465091 Godziny otwarcia Przedszkola: 6.00 -17.00
   • ul. Kochanowskiego 18 41-506 Chorzów Poland
   • 6.00 - 17.00
   • /przedszkole8chorzow/SkrytkaESP
   • Na podstawie art.37.7 RODO informujemy, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest pan Zdzisław Korzuch, mail:biuro@bitprotect.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych