• Lista dzieci zakwalifikowanych

     Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola nr 8 zostanie wywieszona w placówce

     8.04.2024 o g.9.00.

     Przypominamy, że rodzic musi potwierdzić wolę, żeby dziecko zostało przyjęte.

             

     Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

     Wszystkich rekrutujących do naszego przedszkola informujemy, że od września 2024 roku zmiena się lokalizacja placówki. Nowa siedziba będzie przy ul. Podmiejskiej 62.
      
     Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/202 odbywa się w formie elektronicznej. Otwarcie strony dla rodziców / opiekunów prawnych - rejestracja kandydatów od 04 marca od godz. 8.00. do 15.03.2024 do godz. 15:00
     Aby zalogować się do systemu rekrutacyjnego należy wejść na stronę:
     W rekrutacji można wybrać maksymalnie trzy placówki, pamiętając że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Formularz elektroniczny należy wypełnić w systemie, wydrukować i podpisać. Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza).
     Wnioski przyjmujemy w obecnej siedzibie przy ul. Kochanowskiego 18 w dniach:
     - wtorek 12 i 19 marca w godzinach 6:00 - 16.00
     - każdy inny dzień w g. 6:00 - 14:00
     Rekrutacja dla dzieci posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego odbywa się przez Wydział Edukacji.
     Zasady i dokumenty wymagane do złożenia dostępne w linku: 
      

      

     Godziny przyjmowania wniosków od 04.03.2023r.

     wtorek 12 - 19 marca g. 6.00 - 16.00

     pozostałe dni 6.00 - 14.00

      

     Wnioski przyjmuje intendent  

      

     Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające krytaria zaznaczone we wniosku:

     1. Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub  wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z uczelni lub szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym.
     2. Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego pieczęcią Urzędu Skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub potwierdzenie złożenia zeznania z pieczęcią Urzędu Skarbowego lub Urzędowe Poświadczenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego inny dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w Chorzowie.
     3. kryterium – na podstawie informacji zawartych we wniosku.
     4. kryterium – na podstawie informacji zawartych we wniosku.
     5. Miejsce zamieszkania- wniosek lub dokument potwierdzający miejsce pracy (jeśli informacja ta nie została zawarta w dokumencie poświadczającym zatrudnienie).
     6. Zaświadczenie wydane przez dyrektora żłobka lub placówki opieki nad dziećmi do lat 3 lub dziennego opiekuna.

      

     Kryteria rekrutacji

     Kryteria ustawowe określone w art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe:

     1. Wielodzietność rodziny kandydata
     2. Niepełnosprawność kandydata
     3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
     4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
     5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
     6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
     7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

     Kryteria mają jednakową wartość – 100 pkt. każde.

      

     1. Dokumenty potwierdzające kryterium, odpowiednio:

     2.  
     1. Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub  wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z uczelni lub szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym.
     2. Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego pieczęcią Urzędu Skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub potwierdzenie złożenia zeznania z pieczęcią Urzędu Skarbowego lub Urzędowe Poświadczenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego inny dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w Chorzowie.
     3. kryterium – na podstawie informacji zawartych we wniosku.
     4. kryterium – na podstawie informacji zawartych we wniosku.
     5. Miejsce zamieszkania- wniosek lub dokument potwierdzający miejsce pracy (jeśli informacja ta nie została zawarta w dokumencie poświadczającym zatrudnienie).
     6. Zaświadczenie wydane przez dyrektora żłobka lub placówki opieki nad dziećmi do lat 3 lub dziennego opiekuna.

     Terminy rekrutacji właściwej:

     1. Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  od 04.03.2024, godz.8.00 do 18.03.2024, godz.15.00
     2. Weryfikacja w systemie w Przedszkola pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym  od 04.03.2024, godz. 8.00 do 29.03.2024.
     3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 08.04.2024, godz. 9.00
     4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia od 08.04.2024, od godz. 9.00  do 22.04.2024, do godz. 15.00
     5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 23.04.2024, godz. 9.00

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Przedszkole nr 8
   • (+32) 2465091 Godziny otwarcia Przedszkola: 6.00 -17.00
   • ul. Kochanowskiego 18 41-506 Chorzów Poland
   • 6.00 - 17.00
   • /przedszkole8chorzow/SkrytkaESP
   • Na podstawie art.37.7 RODO informujemy, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest pan Zdzisław Korzuch, mail:biuro@bitprotect.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych